Match Info Legion Poltava - Myr Hornostayivka

Date: 14 February 2019 - 9:00